BOBBYSOCKS album sales

BOBBYSOCKS sold over 283,376 albums. The best-selling album by BOBBYSOCKS is BOBBYSOCKS, which sold over 201,540 copies .

BOBBYSOCKS albums ranked by sales

1

BOBBYSOCKS total sales by country

CountrySalesAlbums counted
Norway 133,376 3
Norway
Sales: 133,376
Albums counted: 3
USSR 150,000 1
USSR
Sales: 150,000
Albums counted: 1

BOBBYSOCKS detailed sales by country

CountryAlbumSalesCertification / source
Norway BOBBYSOCKS 51,540 Year-end list
Norway
Album: BOBBYSOCKS
Sales: 51,540
Certification / source: Year-end list
Norway WAITING FOR THE MORNING 39,816 Year-end list
Norway
Album: WAITING FOR THE MORNING
Sales: 39,816
Certification / source: Year-end list
Norway WALKING ON AIR 42,020 Year-end list
Norway
Album: WALKING ON AIR
Sales: 42,020
Certification / source: Year-end list
USSR BOBBYSOCKS 150,000 LP Shipments
USSR
Album: BOBBYSOCKS
Sales: 150,000
Certification / source: LP Shipments