ВЕЖЛИВЫЙ ОТКАЗ (VEZHLIVYY OTKAZ) album sales

ВЕЖЛИВЫЙ ОТКАЗ (VEZHLIVYY OTKAZ) sold over 142,500 albums. The best-selling album by ВЕЖЛИВЫЙ ОТКАЗ (VEZHLIVYY OTKAZ) is ВЕЖЛИВЫЙ ОТКАЗ, which sold over 142,500 copies .

ВЕЖЛИВЫЙ ОТКАЗ (VEZHLIVYY OTKAZ) albums ranked by sales

ВЕЖЛИВЫЙ ОТКАЗ (VEZHLIVYY OTKAZ) total sales by country

CountrySalesAlbums counted
USSR 142,500 1
USSR
Sales: 142,500
Albums counted: 1

ВЕЖЛИВЫЙ ОТКАЗ (VEZHLIVYY OTKAZ) detailed sales by country

CountryAlbumSalesCertification / source
USSR ВЕЖЛИВЫЙ ОТКАЗ 142,500 LP Shipments
USSR
Album: ВЕЖЛИВЫЙ ОТКАЗ
Sales: 142,500
Certification / source: LP Shipments